Акредитација Биолошког факултета као високошколске установе

СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА КАО ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Стандард 6: Наставно особље

Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење циљева установе. Наставно особље компетентно остварује студијске програме. Наставници имају обавезу да усавршавају своје наставничке, научне и уметничке компетенције.

Опис (до 300 речи)

Биолошки факултет, по болоњском систему, образује студенте у оквиру једног студијског програма (са три модула) на основним академским студијама, пет програма мастер академских студија, два програма специјалистичких академских студија и три програма докторских академских студија. Ради успешног и квалитетног извођења наставе, Факултет у сталном радном односу има одговарајући наставни и научни кадар, и то са пуним радним временом: 31 редовних професора, 32 ванредних професора, 34 доцената, пет виших научних сарданика, 19 научних сарадника и једног асистента; са непуним радним временом: четири редовна професора, једног ванредног професора и једног доцента. Осим њих, у настави на Факултету су ангажовани у допунском раду, запослени по уговору: 12 редовних професора, три ванредна професора, четири доцента, 24 научних саветника, 13 виших научних сарадника, осам научних сарадника, три гостујућа професора, један наставник страног језика и три асистента. Поред ових, стално запослених и ангажованих по уговору наставника и сарaдника, Факултет повремено ангажује наставнике и сараднике са других факултета, као и истраживаче из акредитованих научно-истраживачких институција.

Велика пажња се посвећује стручном усавршавању наставника и сарадника. Практично сви запослени су ангажовани на разним пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ужа научна област наставног особља у директној је функцији наставе, што омогућава да су сва предавања покривена наставницима којима је то најужа научна област. За општеобразовне предмете, као што су физика, математика, хемија, физичка хемија и сл., ангажују се наставници и сарадници са матичних факултета. Поред тога, за поједине уже-стручне предмете, ангажују се сарадници из научно-истраживачких установа као експерти, а по уговору о додатном раду. На тај начин сви предмети су покривени најкомпетентнијим кадром.

Наставно-научно веће Факултета поверава организовање наставе катедри као основној организационој јединици. Шеф катедре на састанцима катедре разматра степен остваривања наставе као и потенцијалне проблеме. Такође, катедра даје предлоге формирања нових курсева или измене програма у складу са светским трендовима. Све ове иницијативе се решавају на састанцима шефова катедри, или се покреће њихова процедура за усвајање и решавање на седницама Наставно-научног већа Факултета. Коначну оцену остваривања и осавремењивања програма усвајају Наставно-научно веће Факултета и Сенат Универзитета у Београду.

Табеле за стандард 6:

Табела 6.1. Листа наставника ангажованих са пуним радним временом.

Табела 6.2. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом.

Табела 6.3. Листа осталих ангажованих наставника (допунски рад, гостујући професори, професори емиритуси, радници са научним звањем...)

Табела 6.4. Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом.

Табела 6.5. Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом (нема запослених сарадника по овом критеријуму).

Табела 6.6. Листа осталих ангажованих сарадника (допунски рад...)

Табела 6.7. Збирни преглед броја наставника по областима, ужим научним, уметничким областима односно стручним областима.

Прилози за стандард 6:

Прилог 6.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА, наставника са пуним радним временом.

Прилог 6.4. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА, наставника са непуним радним временом.

Прилог 6.5. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника - допунски рад.

Прилог 6.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА, сарадника са пуним радним временом.

Прилог 6.7. Уговори о раду ... МА, сарадника са непуним радним временом (нема запослених сарадника по овом критеријуму).

Прилог 6.8. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, сарадника - допунски рад.

Стандард 9: Простор и опрема

Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење свих облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно образовно-уметничком пољу.

Опис (до 200 речи)

Биолошки факултет већ деценијама има великих потешкоћа са обављањем наставе, будући да се она обавља на неколико места у граду и то: на Филолошком факултету (ФлФ, Студентски трг 3), Хемијском факултету (ХФ, Студентски трг 16), Физичком факултету (ФФ, Душанова 13), Ботаничкој Башти “Јевремовац” (Таковска 43). Једино власништво Биолошког факултета су 169,29 m2 у згради Хемијског факултета, где су смештене правна и студентска служба и једна катедра Института за ботанику (ИБББ). Осим тога, Факултет располаже са неколико мањих зграда у Ботаничкој Башти “Јевремовац”, која је легат Универзитету у Београду и дата је на коришћење и управљање Биолошком факултету. Институт за ботанику смештен је и делимично држи наставу у Ботаничкој башти. Институт за физиологију и биохемију (ИФБ) и Институт за зоологију (ИЗОО), смештени су на другом спрату зграде Филолошког факултета, где се још од 1873. године одвија настава биологије и где се и данас организује већи део наставе Биолошког факултета.

Табеле за стандард 9:

Табела 9.1. Листа просторија са површином у високошколској установи.

Табела 9.1А. Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе (Поље: Природно-математичке, техничко-технолошке и медицинске науке).

Табела 9.2. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи.

Табела 9.3. Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу студената у Установи (опрема вредна више од 100.000 EUR).

Прилози за стандард 9:

Прилог 9.1. Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу.

Прилог 9.2. Извод из књиге инвентара.