Акредитација Биолошког факултета као високошколске установе

СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА КАО ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Стандард 6: Наставно особље

Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење циљева установе. Наставно особље компетентно остварује студијске програме. Наставници имају обавезу да усавршавају своје наставничке, научне и уметничке компетенције.

Опис (до 300 речи) 

Биолошки факултет, по болоњском систему, образује студенте у оквиру једног студијског програма (са три модула) на основним академским студијама, пет програма мастер академских студија, два програма специјалистичких академских студија и три програма докторских академских студија. Ради успешног и квалитетног извођења наставе, Факултет у сталном радном односу има одговарајући наставни и научни кадар, и то са пуним радним временом: 31 редовних професора,  32 ванредних професора, 34 доцената, пет виших научних сарданика, 19 научних сарадника и једног асистента; са непуним радним временом: четири редовна професора, једног ванредног професора и једног доцента. Осим њих, у настави на Факултету су ангажовани у допунском раду, запослени по уговору: 12 редовних професора, три ванредна професора, четири доцента, 24 научних саветника, 13 виших научних сарадника, осам научних сарадника, три гостујућа професора, један наставник страног језика и три асистента. Поред ових, стално запослених и ангажованих по уговору наставника и сарaдника, Факултет повремено ангажује наставнике и сараднике са других факултета, као и истраживаче из акредитованих научно-истраживачких институција.

Велика пажња се посвећује стручном усавршавању наставника и сарадника. Практично сви запослени су ангажовани на разним пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ужа научна област наставног особља у директној је функцији наставе, што омогућава да су сва предавања покривена наставницима којима је то најужа научна област. За општеобразовне предмете, као што су физика, математика, хемија, физичка хемија и сл., ангажују се наставници и сарадници са матичних факултета. Поред тога, за поједине уже-стручне предмете, ангажују се сарадници из научно-истраживачких установа као експерти, а по уговору о додатном раду. На тај начин сви предмети су покривени најкомпетентнијим кадром.

Наставно-научно веће Факултета поверава организовање наставе катедри као основној организационој јединици. Шеф катедре на састанцима катедре разматра степен остваривања наставе као и потенцијалне проблеме. Такође, катедра даје предлоге формирања нових курсева или измене програма у складу са светским трендовима. Све ове иницијативе се решавају на састанцима шефова катедри, или се покреће њихова процедура за усвајање и решавање на седницама Наставно-научног већа Факултета. Коначну оцену остваривања и осавремењивања програма усвајају Наставно-научно веће Факултета и Сенат Универзитета у Београду.

Стандард 9: Простор и опрема

Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење свих облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно образовно-уметничком пољу.  

Опис (до 200 речи) 

Биолошки факултет већ деценијама има великих потешкоћа са обављањем наставе, будући да се она обавља на неколико места у граду и то: на Филолошком факултету (ФлФ, Студентски трг 3), Хемијском факултету (ХФ, Студентски трг 16), Физичком факултету (ФФ, Душанова 13), Ботаничкој Башти “Јевремовац” (Таковска 43). Једино власништво Биолошког факултета су 169,29 m2  у згради Хемијског факултета, где су смештене правна и студентска служба и једна катедра Института за ботанику (ИБББ).  Осим тога, Факултет располаже са неколико мањих зграда у Ботаничкој Башти “Јевремовац”, која је легат Универзитету у Београду и дата је на коришћење и управљање Биолошком факултету. Институт за ботанику смештен је и делимично држи наставу у Ботаничкој башти. Институт за физиологију и биохемију (ИФБ) и Институт за зоологију (ИЗОО), смештени су на другом спрату зграде Филолошког факултета, где се још од 1873. године одвија настава биологије и где се и данас организује већи део наставе Биолошког факултета.