Специјалистичке академске студије: Студијски програм - Ћелијска биологија и хистологија

СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА - ЋЕЛИЈСКА БИОЛОГИЈА И ХИСТОЛОГИЈА

Увод: Уводна табела

Стандард 1: Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

 Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 речи) 

Студијски програм специјалистичких академских студија Ћелијска биологија ихистологија је једногодишњи академски програм, у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању дипломираних студената – мастера за стручни и научни раду области ћелијске биологије и хистологије. По завршетку студијског програма Ћелијска биологија и хистологија студенти стичу академски назив Специјалиста биолог и имају знања и вештине неопходне за рад у цитолошким, хистолошким и хистопатолошким лабораторијама у институцијама медицинских, фармацеутских, ветеринарских, пољопривредних и других грана.

 За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним академским студијама другогстепена, у обиму од најмање 300 ЕСПБ, којa су у претходном школовању положилa испит из основа ћелијске биологије и хистологију. Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у претходном школовању. Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ је једнак 30 сати укупних активности студента и то:

  -за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;

 -за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;

 -за студијски истраживачки рад: 5 сати активне наставе + 25 сати самосталног рада;

 -за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада.

Студијски програм се састоји од обавезних и изборних предмета који обрађују поједине уже области ћелијске биологије и хистологије. Програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе), студијски истраживачки рад, менторски рад, семинаре, испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму износи 600.

 Студијским програмом је предвиђена израда специјалистичког рада. Одбраном завршног рада студент стиче права која Закон предвиђа за завршене специјалистичке академске студије. 

Стандард 2: Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

 Опис (највише 500 речи) 

Сврха студијског програма специјалистичких академских студија Ћелијска биологија и хистологија је формирање стручњака специфичног биолошког профила компетентног за рад у институцијама медицинских, фармацеутских, ветеринарских, пољопривредних и других грана у којима се промењују знања из ћелијске биологије и хистологије.

Сврха студијског програма специјалистичких академских студија Ћелијска биологија и хистологија се остварује кроз једногодишњи програм чија структура обезбеђује да се кроз садржаје обавезних и изборних предмета стекну одговарајућа научна и стручна знања из ћелијске биологије и хистологије која су неопходна на тржишту рада.

Студијски програм је усмерен ка пружању специфичних знања и вештина и развијању компетенције у области ћелијске биологије и хистологије. Кроз студијски програм студенти напредују од сазнавања о специфичностима грађе организама, методима студирања на ћелијском и хистолошком нивоу до припреме цитолошких и хистолошких препарата за посматрање на нивоу светлосне, флуоресцентне, кофокалне и електронске микроскопије. Савладавањем студијског програма студенти овладавају техникама ћелијске биологије и хистологије, сагледавају значај добијених научних података у форми слике и оспособљни су да их критички процењују и тумаче у односу на потенцијалне артефакте.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

 Опис (највише 500 речи)

Циљ студијског програма специјалистичких академских студија Ћелијска биологија и хистологија је да пружи целовито академско образовање из ћелијске биологије и хистологије, као и специфично познавање и разумевање одабраних ужих области ћелијске биологије и хистологије.

На студијском програму студент развија способности за анализу и синтезу специфичних знања из ћелијске биологије и хистологије, овладава знањем и разумевањем структуре и процеса на нивоу молекула, ћелије, развија разумевање ткивне специфичности и различитости биомолекула. Осим обавезних курсева, а на основу сопствених потреба у струци и стечених знања, студент бира и савлађује изборне курсеве на којима продубљује знања и примењује их и проверава кроз решавање сложених и специфичних проблема у ужим областима ћелијске биологије и хистологије. Поред тога, студент стиче способности за практичну примену знања у лабораторијском раду и информационих технологија у струци и овладава вештинама добре лабораторијске праксе.

Савладавањем студијског програма студент развија академске вредности и етичке ставове у односу на себе, колеге, средину и друштво. 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

 Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи) 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма специјалистичких академских студија Ћелијска биологија и хистологија студент стиче следеће опште и специфичне способности:

- стицања специфичних знања о грађи организама, организацији и функцији ћелија и тива на молекулском нивоу;

- стицања специфичних знања из техника микроскопирања;

- овладавања специфичним и сложеним методима припреме препарата и техникама истраживањима у појединим областима ћелијске биологије и хистологије;

- развоја самокритичког и критичког мишљења о примењеним техникама, методима и приступу у проблематици везаној за ћелијску биологију и хистологију;

- примене стечених знања ћелијске биологије и хистологије у пракси;

- решавања појединачних и конкретних стручних истраживачких проблема у области ћелијске биологије и хистологије, уз употребу стандардизованих метода и техника, као и разумевање специфичних задатака и одговорности у оквиру посла;

- развоја стручних вештина, способности комуникације и презентације, одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу;

- вештине стручне комуникације, депоновање узорака, препарата и слика, као и анализе релевантних података у области ћелијске биологије и хистологије употребом информационо-комуникационих технологија;

- биоетичности и заштити података.

Опис исхода учења

Исход процеса учења на студијском програму специјалистичких академских студија Ћелијска биологија и хистологија је специјалиста који поседује значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на дипломским академским студијама, као и интегрисано знање неопходно за разумевање и примену научне дисциплине ћелијске биологије и хистологије.

Специјалиста ћелијске биологије и хистологије је високо компетентан и стручан за рад у цитолошким, хистолошким, и хистопатолошким лабораторијама у институцијама медицинских, фармацеутских, ветеринарских, пољопривредних и других грана.

Стандард 5: Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

 Опис (највише 300 речи)

Курикулум специјалистичких академских студија Ћелијска биологија и хистологија организован је у виду једногодишњих студија. Година је организована у два семестра. Сви предмети су једносеместрални. Обим сваког предмета је исказан бројем ЕСПБ, а обим студија збиром ЕСПБ. У школској години, односно на студијском програму, збир ЕСПБ износи 60, што одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму од 40 часова недељно током школске године.

Курикулум се састоји од 4 обавезна предмета, 1 изборног блока и завршног специјалистичког рада (Табела 5.1А). Од укупно 60 ЕСПБ, позицији изборног блока припада 18 ЕСПБ, а позицији специјалистичког рада 24 ЕСПБ. Број понуђених изборних предмета у изборном блоку је 5 (Табела 5.3).

Подаци о предметима се налазе у табелама спецификације предмета (Табеле 5.2), а спецификација завршног рада у табелама 5.2Б.

Табеле за стандард 5: 

Табела 5.2а. Књига предмета - студијски програм  (Биологија)

Стандард 6: Квалитет, савременост, релевантност и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора. 

 Опис (највише 300 речи) 

Опис

Студијски програм специјалистичких академских студија Ћелијска биологија и хистологија нуди студентима савремена научна и стручна знања из области ћелијске биологије и хистологије. Програм је свеобухватан и усаглашен са програмима студија Биологије и осталих природних наука.

Студијски програм специјалистичких академских студија Ћелијска биологија и хистологија препознатљив је и упоредив са програмима другог нивоа академских студија на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора. Програм је усклађен са неколико акредитованих програма другог нивоа академских студија иностраних високошколских установа, које образују кадрове за посебне захтеве тржишта рада.

У оквиру пројекта: „Higher Education Reform of Biological Sciences (HERBS)” TEMPUS JEP CD 40094-2005, реализована је реформа студијскoг програма првог и другог нивоа студија и усклађивање са европским стандардима студирања дефинисаних Болоњском декларацијом. Партнери у реализацији наведенoг пројекта су европски универзитети: University of Turin (Италија), Complutanse University, Madrid (Шпанија), University of Nice-Sophia Antipolis (Француска). Реализација пројеката је укључила и обнављање опреме за унапређење и осавремењивање наставног процеса, као и тренинг наставника и сарадника у наставном процесу у земљи и на партнерским универзитетима. Студијски програм специјалистичких академских студија Ћелијска биологија и хистологија је усклађен са три европска програма на University of Antwerp (Белгија), Sheffield Hallam University (Велика Британија) и University of Nice-Sophia Antipolis (Француска).

Студијски програм специјалистичких академских студија Ћелијска биологија и хистологија је формално и структурно усклађен са Законом о Универзитету и утврђеним предметно-специфичним стандардима за акредитацију. Усаглашен је са основним принципима европског система студија дефинисаног у оквирима Болоњске декларације. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања.

Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности. 

 Опис (највише 500 речи) 

Услови за упис (врста и степен претходне спреме, те специфичне способности) усклађене су са типом студијског програма, Законом, те статутима Факултета и Универзитета у Београду. Студенти се уписују на основу успеха у претходном школовању на основу којег се формира јединствена ранг листа. Право уписа стичу кандидати који су рангирани у оквиру расписане квоте.

Услови за упис на специјалистичке академске студије:

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Министарство просвете, а спроводи Универзитет у Београду Биолошки факултет.

Услови за упис су јединствени за све програме специјалистичких академских студија.

За упис на специјалистичке академске студије Ћелијска биологија и хистологија могу конкурисати лица са завршеним академским студијама другог степена, у обиму од најмање 300 ЕСПБ, којa су у претходном школовању положилa испите из области ћелијске биологије и хистологије. Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у претходном школовању.

Позив за упис на студијски програм је јаван и објављује се у средствима јавног информисања у оквиру Конкурса за упис на Биолошки факултет, или обједињени конкурс Универзитета у Београду.

Број студената који се уписује сваке школске године утврђује се планом уписа на студијске програме Биолошког факултета, те одлукама Универзитета у Београду и ресорног министарства.

При упису нема дискриминације по основу пола, расне или етничке припадности, језика, вероисповести, политичког убеђења, брачног или социјалног статуса, посебним потребама или по другом сличном основу, положаја или других околности. За лица са посебним потребама, при упису и при каснијем обављању студентских активности, уважавају се те потребе прилагођавањем услова рада.

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. 

 Опис (највише 500 речи)

Оцењивање студената врши се у складу са Законом о Универзитету Републике Србије и Статутом факултета, који прописује да студент сакупи највише 100 поена за сваки предмет, од чега најмање 30%, а највише 70% из предиспитних обавеза. Овај однос за сваки појединачни предмет дат је у Књизи предмета.

Полагање испита изводи се у складу са Статутом Биолошког факултета, који подразумева различите видове провере знања: колоквијуме, тестове, практичан рад, израду посебних експерименталних задатака, писање и одбрану семинарских радова, усмене испите и друго.

Финална оцена даје се на основу укупног броја сакупљених поена, а у складу са Правилником о оцењивању студената Универзитета.

Пролазност студената по предметима и годинама континуално се прати и представља интегрални део јединственог система обезбеђења квалитета факултета. 

Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама. 

 Опис (највише 200 речи)

На студијском програму специјалистичких академских студија Ћелијска биологија и хистологија настава је организована тако да у групи за предавања има до 5 студената, групи за вежбе до 5 студената и групи за лабораторијске вежбе до 5 студената.

За реализацију студијског програма ангажовано је 6 наставника.

Број наставника и сарадника одговара потребама студијског програма и довољан је да покрије укупан број часова наставе на студијском програму, тако да наставнци остварују просечно 2,14 часова активне наставе недељно. Сви ангажовани наставници су у сталном радном  односу са пуним радним временом

Научне односно стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Наставници имају најмање пет референци из уже научне, односно стручне области из које изводе наставу. Подаци о научним односно стручним квалификације наставника и задужењима у настави се налазе у Књизи наставника (Табеле 9.1) и доступни су јавности.

Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. 

 Опис (највише 100 речи)

Биолошки факултет већ деценијама има велике потешкоће са обављањем наставе, будући да се она обавља на неколико места у граду и то на Филолошком факултету (ФлФ, Студентски Трг 3), Хемијском факултету (ХФ, Студентски Трг 16), Физичком факултету (ФФ, Душанова 13), Ботаничкој Башти “Јевремовац” (Таковска 43). Једино власништво Биолошког факултета су 169,29 m2 у згради Хемијског факултета, где су смештене правна и студентска служба и једна катедра Института за ботанику (ИБББ). Осим тога, Факултет располаже са неколико мањих зграда у Ботаничкој Башти “Јевремовац”, која је легат Универзитету у Београду и дата је на коришћење и управљање Биолошком факултету. Институт за ботанику смештен је и држи наставу у Ботаничкој башти, а остала два института, за физиологију и биохемију (ИФБ) и зоологију (ИЗОО) су подстанари на Филолошком факултету.

Стандард 11: Контрола квалитета

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

 Опис (највише 100 речи)

На основу “Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа”, “Правилника о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа” и “Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа” («Службени гласник РС» број 106/06), Биолошки факултет Универзитета из Београда усвојио је Јавно публиковани акт о политици обезбеђења квалитета факултета (одлука Савета факултета 527/1) и Правилник о обезбеђењу квалитета факултета (одлука Наставно-научног већа факултета 432/1), којима се дефинишу сви релевантни елементи система обезбеђења квалитета факултета, укључујући ту и састав и делокруг рада Комисије за контролу квалитета, као и спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета (унутрашње контроле) факултета.

 

Табеле за стандард 11: 

Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије за квалитет,...) на Установи.