Специјалистичке академске студије: Студијски програм - Биологија

СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА - БИОЛОГИЈА

Увод: Установа

Увод: Уводна табела

Стандард 1: Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

 Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 речи) 

Студијски програм специјалистичких академских студија Биологија је једногодишњи академски програм, у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању дипломираних студената - специјалисте за стручни и научни рад у области генетике, микробиологије и имунологије. Студијски програм обухвата три модула: Генетика, Микробиологија, Имунологија са микробиологијом. По завршетку студијског програма Биологија, свих модула студенти стичу академски назив Специјалиста биолог. Студенти са завршеним модулом:

- Генетика имају знања и вештине неопходне за рад у институцијама медицинских, фармацеутских, пољопривредних и других грана; 

- Микробиологија имају знања и вештине неопходне за рад у микробиолошким лабораторијама у фармацеутској, прехрамбеној и другим индустријама које имају истраживачке и развојне лабораторије, као и лабораторије за микробиолошку контролу квалитета;

- Имунологија са микробиологијом имају знања и вештине неопходне за рад у имунолошким, трансфузиолошким, хематолошким и микробиолошким лабораторијама, као и лабораторијама за припрему и праћење пацијената којима је извршена трансплантација, као и у другим медицинским, фармацеутским и ветеринарским установама које примењују знања из имунологије и микробиологије. 

За упис на студије могу конкурисати лица са претходно завршеним мастер академским студијама другог степена, односно интегралне академске студије у обиму од најмање 300 ЕСПБ биолошке, медицинске, ветеринарске, фармацеутске или пољопривредне орјентације, којa су у претходном школовању положилa испит из генетике (за модул Генетика), из микробиологије (за модул Микробиологија) и из имунологије и микробиологије (за модул Имунологија са микробиологијом). Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у претходном школовању и успеха постигнутог током обавезног разговора са руководиоцем модула.

Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ је једнак 30 сати укупних активности студента и то:

- за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;

- за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;

- за студијски истраживачки рад: 5 сати активне наставе + 25 сати самосталног рада;

- за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада;

- за рад у оквиру стручне праксе (остале активности): 30 сати стручне праксе.

Студијски програм се састоји од заједничког дела обавезних предмета и стручне праксе, као и обавезних и изборних предмета у оквиру модула који обрађују поједине уже области генетике, микробиологије и имунологије. Настава се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе), кроз рад са малим групама студената и кроз индивидуални (менторски) рад, методе рада прилагођене броју студената (консултације, радионице, семинаре, колоквијуме, испите). Посебан акценат је на експерименталном и студијском истраживачком раду који се по правилу обавља тимски у акредитованим лабораторијама. У свим облицима наставе је предвиђена примена рачунара. Укупан просечан број часова активне наставе на студијском програму износи 695.

Студијским програмом је предвиђена израда и одбрана завршног специјалистичког рада. Одбраном завршног рада студент стиче сва предвиђена Законска права са завршеним специјалистичким академским студијама. 

Стандард 2: Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

 Опис (највише 500 речи) 

Сврха студијског програма специјалистичких академских студија Биологија је формирање стручњака специфичног биолошког профила компетентног за рад у лабораторијама медицинских, фармацеутских, пољопривредних, ветеринарских и других институција у којима се примењују знања из области генетике, микробиологије и имунологије, као и у истраживачким, развојним и производним лабораторијама различитих индустријских грана. 

Сврха модула Генетика специјалистичких академских студија се остварује кроз једногодишњи програм чија структура обезбеђује да се кроз садржаје обавезних и изборних предмета стекну одговарајућа научна и стручна знања из генетике која су неопходна на тржишту рада. Модул Генетика је усмерен ка пружању специфичних знања и вештина и развијању критичке, интегрисане компетенције у области генетике. Кроз студијски програм студенти напредују од сазнавања о специфичним чињеницама ка разумевању сложених модела, концепата и интегралних објашњавања генетичке основе специфичних биолошких феномена; од сакупљања и организовања информација до решавања проблема, од једноставних ка компликованијим вештинама истраживачко-научног и стручног рада. Савладавањем студијског програма студенти развијају позитиван став према истраживањима у генетици, сагледавају значај научних података из генетике у различитим аспектима биологије и постају способни да их користе и критички процењују.

Сврха модула Микробиологија специјалистичких академских студија се остварује кроз једногодишњи програм чија структура обезбеђује да се кроз садржаје обавезних и изборних предмета стекну одговарајућа научна и стручна знања из микробиологије која су неопходна на тржишту рада. Студијски модул је усмерен ка пружању специфичних знања и вештина и развијању критичке, интегрисане компетенције у области микробиологије. Кроз студијски програм/модул Микробиологија студенти напредују од сазнавања о специфичним чињеницама ка разумевању сложених модела, концепата и интегралних објашњења специфичних микробиолошких феномена; од сакупљања и организовања информација до решавања проблема, од једноставних ка компликованијим вештинама стручног и истраживачког рада. Савладавањем студијског програма/модула Микробиологија студенти развијају позитиван став према истраживањима у микробиологији, сагледавају значај научних података из микробиологије у различитим аспектима биологије и постају способни да их користе и критички процењују.

Сврха модула Имунологија са микробиологијом специјалистичких академских студија је формирање стручњака специфичног имунолошког профила компетентног за рад у имунолошким лабораторијама и свим другим лабораторијама којима су потребна знања из имунологије и примена метода заснованих на имунолошким принципима у медицинским, фармацеутским, ветеринарским и другим установама. Сврха модула Имунологија са микробиологијом се остварује кроз једногодишњи програм чија структура обезбеђује да се кроз садржаје обавезних и изборних предмета стекну одговарајућа научна и стручна знања из имунологије која су неопходна на тржишту рада. Студијски модул је усмерен ка пружању специфичних знања и вештина и развијању критичке, интегрисане компетенције у области имунологије. Кроз студијски програм студенти напредују од усвајања сазнања о специфичним чињеницама ка разумевању сложених модела, концепата и интегралних објашњавања специфичних имунолошких феномена; од сакупљања и организовања информација до решавања проблема, од једноставних ка компликованијим вештинама стручног и истраживачко-научног рада. Савладавањем студијског модула Имунологија са микробиологијом студенти развијају позитиван став према истраживањима у имунологији, сагледавају значај научних података из имунологије и микробиологије у различитим аспектима њихове примене и постају способни да их користе и критички процењују.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

 Опис (највише 500 речи)

Циљ студијског програма специјалистичких академских студија Биологија остварује се кроз специфичне циљеве сваког модула.

Циљ студијског модула Генетика је да пружи целовито академско образовање из генетике, као и специфично познавање и разумевање одабраних ужих области генетике; студијског модула Микробиологија је да пружи целовито академско образовање, као и специфично познавање и разумевање одабраних ужих области микробиологије; и студијског модула Имунологија са микробиологијом је да пружи целовито академско образовање, као и специфично стручно познавање и разумевање одабраних ужих области имунологије.

На студијском програму/модулу Генетика студент развија способности за анализу и синтезу специфичних знања из генетике, овладава знањем и разумевањем генетичке структуре и процеса на нивоу молекула, ћелије, јединке и популације, развија разумевање основа генетичке различитости и интеракције живих система са средином. 

На студијском програму/модулу Микробиологија студент развија способности за анализу и синтезу специфичних знања из биологије прокариотских организама и вируса, овладава знањем и разумевањем ћелијских структура и процеса на нивоу молекула, развија разумевање основа генетичке варијабилности микроорганизама, њихове интеракције са другим организмима и интеракције са средином.

На студијском програму/модулу Имунологија са микробиологијом студент развија способности за анализу и синтезу специфичних знања из имунологије и биологије микроорганизама, посебно патогена, овладава знањем и разумевањем функционисања имунског система, развија темељно познавање особина имунског система и његове интеракције са микроорганизмима и факторима средине. , са крајњим циљем да те стечене способности из области имунологије примени у решавањ новонасталих проблема у својој области рада или у неким новим областима како би кроз интеграцију тих знања дошло до нових решења.

Осим обавезних курсева, а на основу сопствених потреба у струци и стечених знања, студент бира и савлађује изборне курсеве на којима стиче продубљена знања и примењује их и проверава кроз решавање сложених и специфичних проблема у ужим областима генетике, микробиологије и имунологије. Поред тога, студент стиче способности за практичну примену знања и информационих технологија у струци и овладава вештинама добре лабораторијске праксе. 

Савладавањем студијског програма студент развија академске вредности и етичке ставове у односу на себе, колеге, средину и друштво. 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

 Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи) 

Савладавањем студијског програма специјалистичких академских студија Биологија, а према одабраном модулу студент стиче следеће опште и специфичне способности:

- анализе и синтезе специфичних знања генетичке структуре, организације и функције на нивоу молекула, ћелије, јединке, популације; о организацији и функцији микроорганизама и имунског система и њиховој интеракцији са другим организмима и средином.

- овладавања сложеним и специфичним методама и процесима истраживања у појединим областима генетике, микробиологије и имунологије;

- развоја критичког и самокритичког мишљења о генетичким, микробиолошким и имунолошким појмовима и приступу  проблематици генетичких, микробиолошких и имунолошких феномена;

- примене стечених знања из генетике, микробиологије и имунологије у пракси;

- решавање конкретних стручних и истраживачких проблема у областима генетике, микробиологије и имунологије уз употребу научних метода и поступака, и разумевање специфичних задатака и одговорности у оквиру посла;

 - развоја стручних вештина, комуникационих способности и одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу;

- вештине ефикасне стручне комуникације, прикупљања и обраде релевантних података у области генетике, микробиологије и имунологије употребом информационо-комуникационих технологија, са посебним освртом на нову област имуноинформатике;  

- примене биоетике у генетици, имунолошким и микробиолошким истраживањима.

 

Опис исхода учења (највише 200 речи)

 Исход процеса учења на студијском програму специјалистичких академских студија Биологија је стручњак специјалиста биолог који поседује значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на дипломским и мастер академским студијама, као и интегрисано знање неопходно за разумевање и примену научних дисциплина генетике, микробиологије и имунологије.  

Специјалиста генетике је високо компетентан и стручан за рад у генетичким лабораторијама у институцијама медицинских, фармацеутских, пољопривредних и других грана.

Специјалиста микробиологије је високо компетентан и стручан за рад у истраживачким и развојним микробиолошким лабораторијама у фармацеутској, прехрамбеној и другим индустријама, као и у лабораторијама за микробиолошку контролу квалитета.

Специјалиста имунологије и микробиологије је високо компетентан и стручан за рад у имунолошким, трансфузиолошким, хематолошким и микробиолошким лабораторијама, као и лабораторијама за припрему и праћење пацијената којима је извршена трансплантација у медицинским, фармацеутским, ветеринарским и другим установама које примењују знања из имунологије и микробиологије. 

Стандард 5: Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

 Опис (највише 300 речи)

Курикулум специјалистичких академских студија Биологија организован је у виду једногодишњих студија. Студијски програм Биологија, садржи три модула: Генетика, Микробиологија и Имунологија са микробиологијом. Година је организована у два семестра. Сви предмети су једносеместрални. Обим сваког предмета је исказан бројем ЕСПБ, а обим студија збиром ЕСПБ. У школској години, односно на студијском програму, збир ЕСПБ износи 60, што одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму од 40 часова недељно током школске године. Заједнички предмети за студијски програм обухватају стручну праксу и предмете завршног рада.

Курикулум модула Генетика се састоји од 2 обавезна предмета, 3 изборна предмета (распоређени у 2 изборна блока), предмета израде завршног рада, стручне праксе и предмета писања и одбране завршног специјалистичког рада (Табела 5.1А). Од укупно 60 ЕСПБ, позицији изборног блока припада 18 ЕСПБ, стручној пракси 3 ЕСПБ, а позицији специјалистичког рада 21 ЕСПБ. Број понуђених изборних предмета у изборном блоку је 11 (Табела 5.3). 

Курикулум модула Микробиологија се састоји од 3 обавезна предмета, 3 изборна предмета (распоређени у 2 изборна блока), предмета израде завршног рада, стручне праксе и предмета писања и одбране завршног специјалистичког рада (Табела 5.1А). Од укупно 60 ЕСПБ, позицији изборног блока припада 18 ЕСПБ, стручној пракси 3 ЕСПБ, а позицији специјалистичког рада 21 ЕСПБ. Број понуђених изборних предмета у изборном блоку је 11 (Табела 5.3). 

Курикулум модула Имунологија са микробиологијом се састоји од 3 обавезна предмета, 3 изборна предмета (распоређени у 2 изборна блока), предмета израде завршног рада, стручне праксе и предмета писања и одбране завршног специјалистичког рада (Табела 5.1А). Од укупно 60 ЕСПБ, позицији изборног блока припада 18 ЕСПБ, стручној пракси 3 ЕСПБ, а позицији специјалистичког рада 21 ЕСПБ. Број понуђених изборних предмета у изборном блоку је 11 (Табела 5.3).

Подаци о предметима се налазе у табелама спецификације предмета (Табеле 5.2), а спецификација завршног рада у табели 5.2Б.

Студент може да одабере као изборни предмет обавезни или изборни предмет другог модула или студијског програма специјалистичких академских студија на истом факултету или Универзитету. 

Образложење потребе да се за следеће предмете ангажује већи број од стандардом предвиђених највише три наставника: 

Табеле за стандард 5: 

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија. 

Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС. (PDF, табела генерисана из програма NAT 2019)

Табела 5.2. Спецификација  предмета.

Табела 5.2а. Књига предмета - студијски програм  (Биологија)

Табела 5.3.  Изборна настава на студијском  програму.  Из електронског формулара за студијски програм:  Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете

 

Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима.

Прилози за стандард 5: 

Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције). 

Стандард 6: Квалитет, савременост, релевантност и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора. 

 Опис (највише 300 речи) 

Студијски програм специјалистичких академских студија Биологија нуди студентима савремена научна и стручна знања из области генетике, микробиологије и имунологије. Програм је свеобухватан и усаглашен са програмима студија Биологије и осталих фундаменталних и примењених природних наука.

Студијски програм специјалистичких академских студија Биологија препознатљив је и упоредив са програмима другог нивоа академских студија на иностраним високошколским установама, које образују кадрове за посебне захтеве тржишта рада. 

Студијски програм специјалистичких академских студија Биологија је формално и структурно усклађен са Законом о Универзитету и утврђеним предметно-специфичним стандардима за акредитацију. Реформисан је и усаглашен са основним принципима европског система студија дефинисаног у оквирима Болоњске декларације. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања. 

Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности. 

 Опис (највише 500 речи) 

Услови за упис (врста и степен претходне спреме, те специфичне способности) усклађене су са типом студијског програма, Законом, те статутима Факултета и Универзитета у Београду. Студенти се уписују на основу успеха у претходном школовању и успеха постигнутог током обавезног разговора са руководиоцем модула, на основу којих се формира јединствена ранг листа. Право уписа стичу кандидати који су рангирани у оквиру расписане квоте.

 

Услови за упис на специјалистичке академске студије

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а спроводи Универзитет у Београду Биолошки факултет.

Услови за упис су јединствени за све програме специјалистичких академских студија.

За упис на специјалистичке академске студије Биологија могу конкурисати лица са претходно завршеним мастер академским студијама другог степена, односно интегралне академске студије у обиму од најмање 300 ЕСПБ биолошке, медицинске, фармацеутске, ветеринарске или пољопривредне оријентације, којa су у претходном школовању положилa испит из генетике (за модул Генетика), из микробиологије (за модул Микробиологија) и из имунобиологије и микробиологије (за модул Имунологија са микробиологијом). Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у претходном школовању и успеха са обавезно обављеног разговора са руководиоцем модула.

Позив за упис на студијски програм је јаван и објављује се у средствима јавног информисања у оквиру Конкурса за упис на Биолошки факултет, или обједињени конкурс Универзитета у Београду. 

Број студената који се уписује  сваке школске године утврђује се планом уписа на студијске програме Биолошког факултета, те одлукама Универзитета у Београду и ресорног министарства.

При упису нема дискриминације по основу пола, расне или етничке припадности, језика, вероисповести, политичког убеђења, брачног или социјалног статуса, посебним потребама или по другом сличном основу, положаја или других околности. За лица са посебним потребама, при упису и при каснијем обављању студентских активности, уважавају се те потребе прилагођавањем услова рада. 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. 

 Опис (највише 500 речи)

Оцењивање студената врши се у складу са Законом о високом образовању Републике Србије, Статутом Универзитета у Београду и Статутом факултета, који прописује да студент сакупи највише 100 поена за сваки предмет, од чега најмање 30%, а највише 70% из предиспитних обавеза. Овај однос за сваки појединачни предмет дат је у Књизи предмета. Испити се полажу писмено и/или усмено. Полагање испита изводи се у складу са Статутом Биолошког факултета, који подразумева различите видове провере знања: колоквијуме, тестове, практичан рад, израду посебних експерименталних задатака, писање и одбрану семинарских радова, усмене испите и друго.

Финална оцена даје се на основу укупног броја сакупљених поена, а у складу са Правилником о оцењивању студената Универзитета. Начин полагања испита на сваком појединачном предмету дефинисан је наставним програмом предмета. Завршна оцена на предмету формира се на основу укупно показаног успеха који је студент показао у току наставе и на писменом и/или усменом испиту који се организује након окончања наставе из предмета.

Пролазност/успешност студената по предметима и годинама континуално се прати и представља интегрални део јединственог система обезбеђења квалитета факултета. 

Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама. 

 Опис (највише 200 речи)

На студијском програму специјалистичких академских студија Биологија настава је организована тако да у групи за предавања има до 25 студената, групи за вежбе до 15 студената и групи за лабораторијске вежбе до 10 студената. 

За реализацију студијског програма ангажовано је 15 наставника са одговарајућим научним квалификацијама.

Број наставника одговара потребама студијског програма и довољан је да покрије укупан број часова наставе на студијском програму, тако да наставнци остварују просечно 1,45 часова активне наставе недељно, Од укупног броја ангажованих наставника 14 је у сталном радном односу са пуним радним временом, а један са 70% радног времена. Један наставник ангажован је по уговору.  

Научне односно стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Наставници имају најмање пет референци из уже научне, односно стручне области из које изводе наставу. Подаци о научним односно стручним квалификације наставника и задужењима у настави се налазе у Књизи наставника (Табеле 9.1) и доступни су јавности. 

У прилозима стандарда девет, наведене су копије сагласности високошколских установа за рад наставника и сарадника у извођењу студијских програма на другим високошколским установама. 

Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. 

 Опис (највише 100 речи)

Биолошки факултет располаже одговарајућим бројем савремених и добро опремљених лабораторија које се у континуитету додатно опремају, уређеним слушаоницама за праћење предавања, библиотеком снабдевеном књигама, уџбеницима, приручницима и научним часописима, рачунарском лабораторијом, итд.

Биолошки факултет већ деценијама има велике потешкоће са обављањем наставе, будући да се она обавља на неколико места у граду и то на Филолошком факултету (ФлФ, Студентски Трг 3), Хемијском факултету (ХФ, Студентски Трг 16), Физичком факултету (ФФ, Душанова 13), Ботаничкој Башти “Јевремовац” (Таковска 43). Једино власништво Биолошког факултета су 169,29 m2 у згради Хемијског факултета, где су смештене правна и студентска служба и једна катедра Института за ботанику (ИБББ). Осим тога, Факултет располаже са неколико мањих зграда у Ботаничкој Башти “Јевремовац”, која је легат Универзитету у Београду и дата је на коришћење и управљање Биолошком факултету. Институт за ботанику смештен је и одржава наставу у Ботаничкој башти. Институт за физиологију и биохемију (ИФБ) и Институт за зоологију (ИЗОО), смештени су на другом спрату зграде Филолошког факултета, где се још од 1873. године одвија настава биологије и где се и данас организује већи део наставе Биолошког факултета. Факултет има свој удео у згради Физичког факултета у улици Цара Душана 13, са корисном површином од 114,5 m2 као и склопљене уговоре са Физичким факултетом у Београду о коришћењу наставног простора корисне површине  od 59m2+180m2, што укупно износи 353,5 m2

Детаљни преглед свих просторија којима располаже биолошки факултет налази се у Стандарду 9 за Високошколску установу.

Стандард 11: Контрола квалитета

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

 Опис (највише 100 речи)

На основу “Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа”, “Правилника о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа” и “Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа” («Службени гласник РС» број 106/06), Биолошки факултет Универзитета из Београда усвојио је Јавно публиковани акт о политици обезбеђења квалитета факултета (одлука Савета факултета 527/1) и Правилник о обезбеђењу квалитета факултета (одлука Наставно-научног већа факултета 432/1), којима се дефинишу сви релевантни елементи система обезбеђења квалитета факултета, укључујући ту и састав и делокруг рада Комисије за контролу квалитета, као и спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета (унутрашње контроле) факултета.

Ради контроле квалитета студијског програма специјалистичких академских студија Биологија Факултет обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање квалитета студијског програма кроз вредновања програма током студија, као и кроз оцењивање компетентности свршених студената у циљу сталног праћења и унапређења квалитета у погледу курикулума, наставе, наставног особља, оцењивања студената, уџбеника и литературе. Контрола квалитета студијског програма се обавља периодично кроз самовредновање (једном годишње) и спољашњом провером квалитета (сваке три године).

У контроли квалитета студијског програма обезбеђено је активно учешће студената и њихова оцена квалитета програма. 

Табеле за стандард 11: 

Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије за квалитет,...) на Установи.