Докторске академске студије:

Студијски програм - Екологија

СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЕКОЛОГИЈА

Увод: Установа

Увод: Студијски програм


Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.

Опис (највише 100 речи):

Биолошки факултет има реноме водеће научноистраживачке институције у области биологије у региону са дугом традицијом школовања висококвалитетних истраживача.

Константно унапређење научноистраживачког процеса Биолошког факултета огледа се у великом броју одбрањених докторских дисертација које су дале значајан научни допринос кроз бројне публикације у врхунским међународним часописима.

Оквир за израду докторских дисертација дају научноистраживачки пројекти који се реализују на Факултету, као и бројне сарадње са институцијама у земљи и у свету. Наставници су реномирани истраживачи који кроз научноистраживачке пројекте остварују врхунске разултате што се огледа у квалитету и броју публикација, док кроз докторске студије учествују у едукацији научног подмлатка.

Табеле за стандард ПС:

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених публикација.

Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких и уметничкоистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету.

Табела П.3. Листа научноистраживачких и уметничкоистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи.

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекате.

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких и уметничкоистраживачких резултата у установи у претходној школској години.

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Табела П.7. Листа наставника запослених са пуним или непуним радним временом који су били ментори у изради доктората.

Прилози за стандард ПС:

Прилог П.1. Програм научноистраживачког рада

Прилог П.2. Решење о акредитацији научноистраживачке организације.

Стандард 1: Структура студијског програма

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно на завршеним интегрисаним академским студијама. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.

Опис (највише 300 речи):

Докторски студијски програм Екологија организује и реализује Биолошки факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са стручњацима из других релевантних установа. Студијски програм носи укупно 180 ЕСПБ, траје 3 године и обухвата четири модула: Екологија биљака и фитогеографија, Екологија животиња и биогеографија, Конзервациона екологија и заштита животне средине и Хидроекологија. Орагнизују се два обавезна предмета који су јединствени за студијски програм и везани за израду докторске дисертације, пет обавезних семинара и рад на изради докторске дисертације. За све модуле организује се настава из већег броја изборних предмета који су организовани у јединствени изборни блок. За сваки модул је дефинисан један од изборних предмета као обавезан изборни за дати модул. Сваки студент у току студија стиче 45 ЕСПБ из изборних предмета.

У договору са ментором студент може да бира изборне предмете и из других студијских програма које организује Биолошки факултет. Изборни део програма планира се према индивидуалним потребама кандидата, у зависности од претходног образовања и искуства.

Програм се остварује кроз: (1) активну наставу која обухвата предавања, друге видове интерактивне теоријске наставе и студијски истраживачки рад и (2) индивидуални рад студената.

Водећи наставник је задужен за организацију наставе у оквиру свог предмета. По правилу, водећи наставник ангажује више предавача од којих сваки реализује онај део програма датог предмета за који је научно компетентан. У зависности од околности ангажују се и гостујући предавачи из земље и иностранства.

Израду докторске дисертације сваког студента прати трочлана комисија у којој се поред ментора налазе још два члана. Улога ових комисија је да прате напредовање студената и помогну у реализацији њихових истраживачких програма.

Прилози за стандард 1:

Стандард 2: Сврха студијског програма

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

Опис (највише 300 речи):

Студијски програм докторских студија Екологија развијен је као одговор на растућу потребу за компетентним академским профилима, као и истраживачима и практичарима у области екологије, биогеографије и заштите биодиверзитета. Екологија је веома сложена и мултидисциплинарна област која осим основних биолошких знања подразумева и поседовање широког спектра знања из географије, хидрологије, педологије, геологије, климатологије, технологије, социологије и других дисциплина. С обзиром на сложену и актуелну проблематику положаја савременог човека као специфичног еколошког фактора у биосфери, са свим негативним и позитивним ефектима и последицама које остварује у животној средини на глобалном, регионалном и локалном нивоу, на свим нивоима организације, почев од радних организација, општинских и градских секретаријата, министарстава и завода, до националних паркова и других заштићених подручја, развијају се службе, одељења или радне јединице за заштиту животне средине. Овај профил омогућава да еколози, у оквиру мултидисциплинарних тимова (заједно са стручњацима других специјалности – технолозима, урбанистима, архитектама, агрономима, социолозима, правницима, економистима, итд.), допринесу унапређивању све значајнијих активности друштва у области заштите животне средине. С обзиром на неопходност образовања локалних стручњака из релевантне проблематике који би били оспособљени да се ухвате у коштац са све већим бројем ургентних научних и практичних активности на националном и међународном нивоу, од суштинске је важности било развити програм докторских студија који покрива како теоријске тако и практичне/примењене аспекте анализе, мониторинга и очувања изузетно богатог живог света Балканског полуострва. Уз значајно унапређивање теоријске основе и наглашен интердисциплинарни приступ, тежиште програма је на стицању специјализованих практичних вештина и оспособљавању будућих стручњака за примену савремене истраживачке технологије и научних концепата у складу са међународним стандардима. Програм пружа могућности за специјалистичко усавршавање као и даљи академски и научноистраживачки рад, са профилисањем према нивоима еколошке хијерархије, таксон-специфичним проблемима, као и према медијуму животне средине.

Прилози за стандард 2:

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.

Опис (највише 300 речи):

Циљ студијског програма Екологија је да обезбеди оквир за развој високообразованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, универзитетској настави и делатностима у којима се екологија, биогеографија и заштита животне средине и биодиверзитета примењују. Програм треба да пружи студентима квалитетно теоријско знање и практично искуство, као и специфична знања и вештине из ужих области у којима раде сопствена истраживања. С обзиром на сложеност и значај обухваћених феномена, реализација програма покрива како фундаменталне тако и апликативне аспекте истраживања, мониторинга, заштите, очувања и одрживог коришћења богатог и разноврсног живог света Балканског полуострва.

Посебни циљеви докторског програма Екологија су: (1) Унапређивање и систематизација знања из области екологије, биогеографије и заштите животне средине стечених на претходним нивоима образовања; (2) Упознавање са темама које се налазе у жижи интересовања савремене научне јавности, посебно оних које нису, или нису у довољној мери, биле обрађене на основним и мастер студијама; (3) Развијање независног и критичког мишљења кроз интерактивне видове наставе као што су округли столови, групна анализирања и тумачења података из литературе или сопствених истраживања, анализирања научних радова кључних за поједине области које се изучавају и сл.; (4) Подстицање креативности, индивидуалности и личних афинитета путем активности као што су писање есеја на слободне теме, дизајнирање предлога истраживачких пројеката и сл.; (5) Савладавање академских вештина као што су писање научних радова и предлога пројеката, као и презентација резултата сопствених истраживања.

Прилози за стандард 3:

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне истраживачке способности које су подређене квалитетном обављању стручне и научне делатности.

Опис (највише 300 речи):

Прилози за стандард 4:

Прилог 4.1. Додатак дипломи.

Студијски програм је усмерен ка унапређењу теоријске основе, праксе и компетенције студената у области екологије, биогеографије и заштите биодиверзитета терестричних и акватичних станишта. Програм омогућава будућим стручњацима да примене најновије истраживачке технологије и научне концепте у циљу примене релевантних стандарда и политике уз одговарајући менаџмент и остваривања квалитетне међународне сарадње. Тежиште програма је на истраживачким методологијама и стандардима који су међународно препознати и применљиви на националном и регионалном нивоу. С обзиром на сложеност феномена, програм уз широку и савремену теоријску основу обухвата и практичне/примењене аспекте. Програм нуди оспособљавање за академски и научно-истаживачки рад, као и примену знања и вештина у анализи, мониторингу, управљању и заштити биодиверзитета Балканског полуострва. Омогућава се профилисање према нивоима еколошке организације (специјском, популационом и предеоно-екосистемском нивоу), као и према медијуму животне средине (терестрични и акватични екосистеми и станишта).

Различити облици итерактивне наставе стимулишу студенте да независно формирају и слободно износе своје мишљење, да фокусирају најважније научне проблеме у појединим ужим областима екологије, биогеографије и заштите биодиверзитета и формулишу питања везана за њихово решавање, да аргументовано заступају своје ставове, да критички анализирају и интерпретирају своје резултате као и резултате других аутора, хипотезе и теорије са којима се сусрећу проучавајући литературу, да примењују своје знање и идеје у решавању проблема на које наилазе у раду на свом истраживачком пројекту.

Кроз писање и јавну презентацију есеја и семинарских радова студенти стичу драгоцено искуство које им помаже у савладавању вештине писања научних радова и усмене комуникације са аудиторијумом. Писањем предлога сопственог истраживачког пројекта студенти се уз помоћ својих ментора и чланова комисија оспособљавају да јасно и прецизно дефинишу своје истраживачке циљеве и дизајнирају одговарајуће експерименталне приступе на начин који омогућава добијање квалитетних и биолошки релевантних резултата истраживања и праћење реализације пројекта.

Стандард 5: Курикулум

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија.

Опис (највише 300 речи):

Студијски програм обухвата четири модула. Избором модула се студент опредељује за ужу област истраживања и за ментора уз чију помоћ врши избор предмета које ће похађати. Настава обухвата пет изборних предмета који су организовани у јединствени изборни блок. Током прве године студент похађа три изборна предмета (који укупно носе 27 ЕСПБ) док обавезни предмети Израда докторске дисертације 1 и Студентски истраживачки рад 1 и 2 носе укупно 33 ЕСПБ. Током друге године студија, поред два изборна предмета из јединственог изборног блока (укупно 18 ЕСПБ) студент кроз предмет Одбрана докторског пројекта (10 ЕСПБ), у сарадњи са ментором и тутором, припрема предлог свог докторског пројекта који на крају зимског семестра брани, што представља основу за израду докторске дисертације. Студент је у другој години студија ангажован на изради докторске дисертације и лабораторијског и теренског рада (укупно 32 ЕСПБ). Настава се одвија у току прве и друге године студија, док је трећа година остављена за студијски истраживачки рад и израду докторске дисертације. Студијски истраживачки рад, између осталог, обухвата и лабораторијски и/или теренски рад у склопу различитих истраживачких или примењених пројеката из области екологије, биогеографије и заштите биодиверзитета, које студент бира у договору са својим ментором. У шестом семестру, поред израде докторске дисертације, кроз предмет Презентација експерименталних резултата из докторске дисертације студент презентује и дискутује публиковане резултате својих истраживања пред аудиторијумом који чине ментор(и), тутор и стручна Комисија.

Студенти могу одабрати и курсеве са одговарајућих докторских програма других високошколских установа на Универзитету у Београду.

Израда завршног рада носи укупно 100 ЕСПБ, а предмети завршног рада 35 ЕСПБ. Сав рад на дисертацији одвија се под руководством ментора и тутора, чије су улоге да допринесу квалитету и ефикасности реализације докторске дисертације кандидата.

Табеле за стандард 5:

Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија.

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације.

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама.

Прилози за стандард 5:

Прилог 5.1. Статут (прилог је исти као у документацији за установу).

Прилог 5.2. Књига предмета (у документацији и на сајту институције).

Прилог 5.3. Правилник о докторским студијама.

Стандард 6: Квалитет, савременост, релевантност и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном пољу, усаглашен је са стратешким приоритетима земље и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.

Опис (највише 300 речи):

Студијски програм је конципиран по угледу на сличне програме на европским и америчким универзитетима, узимајући у обзир сопствене људске и материјалне реcурсе. Докторске студије из области екологије и заштите животне средине и биодиверзитета, са различитим бројем специфичних области истраживања се нуди на многим светским универзитетима. Заједнички за све универзитете је акценат на доброј теоријској основи, уз практичан лабораторијски и теренски рад.

Приликом креирања студијског програма Екологија користили смо као узоре програме из оквира европског и америчког образовног простора, а посебно:

1. Докторски програм екологије на Институту за студије животне средине Универзитета у Цириху (http://www.ieu.uzh.ch/teaching/phd/graduate.html) има за циљ побољшање компетенције студената и савладавање вештина неопходних за успешну каријеру у академским или другим институцијама. Као и у нашем програму, нуди се већи број курсева који покривају специфичну материју и методе које су директно везане за докторски пројекат студента. Такође се организује обавезни Семинар током кога студенти презентују свој докторски пројекат пред аудиторијумом који подстиче размену искустава међу студентима.

2. Докторски програм Центра за екологију и конзервациону биологију Универзитета у Егзитеру (http://biosciences.exeter.ac.uk/cec/) Сличност овог програма са нашим је у томе што са једне стране пружа широки спектар теоријских сазнања из области екологије и темељну лабораторијску и теренску праксу, док истовремено студентима обезбеђује различите компетенције, од квантитативне анализе података до аплицирања за добијање финасијске подршке. Поред теренске/лабораторијске праксе, оба програма предвиђају обуку за математичко моделирање у очувању и заштити угрожених врста и станишта. Студенти се упознају и са специфичним видовима примене политике очувања, укључујући правно-економске аспекте заштите животне средине.

3. Школа за студије о животној средини Универзитета Ист Англија (http://www.uea.ac.uk/environmental-sciences) представља једну од најбољих истраживачко-образовних институција у свету када је у питању интердисциплинарна област науке о животној средини. Са овим програмом наш програм дели холистички приступ проучавању животне средине, уз интеграцију методологија различитих наука као. Оба програма нуде темељна примењена и практична сазнања.

Прилози за стандард 6:

Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен.

Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са којима је студијски програм усклађен (листа предмета).

Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских студија.

Опис (највише 300 речи):

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Београду, а спроводи Биолошки факултет. Конкурс за упис је јаван и објављује се у средствима јавног информисања. На докторске студије могу се уписати кандидати који испуњавају опште услове прописане Законом о високом образовању Републике Србије и одговарајућим актима факултета.

За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и општом просечном оценом од најмање 8.

Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8 и једнаку или већу од 7,5, уколико имају објављен најмање један научни рад из научне области студијског програма за који конкуришу. Ова лица се рангирају заједно са осталим кандидатима.

У студијском програму докторских академских студија прописују се завршене основне и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије из области биолошких наука и сродних студијских програма (из области хемијских и физичко-хемијских наука, медицине, фармације, ветерине, пољопривреде, шумарства, заштите животне средине) као услов за упис на докторске студије.

Пријављени кандидати се рангирају на основу оствареног успеха током претходног школовања. На остварени успех, који узима у обзир број година студирања и просечну оцену током основних и мастер односно интегрисаних академских студија, студент може да оствари 95 поена. Преосталих максимално 5 поена кандидати могу да остваре уколико имају публиковане научне радове у часописима категорисаним од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

На докторске студије може се уписати лице које зна енглески језик на нивоу компетенције: виши средњи = Б2 по Заједничком европском референтном оквиру за језике (ЗЕРОЈ).

Максималан број студената који се уписује на студијски програм Екологија је 10.

Табеле за стандард 7:

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм (из Захтева за акредитацију).

Прилози за стандард 7:

Прилог 7.1. Конкурс за упис на докторске студије (ако je започела њихова реализација).

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног доприноса.

Опис (највише 300 речи):

Оцењивање студената врши се праћењем научног и стручног рада студената, као и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза, полагањем испита и израдом семинара. Испити се полажу у писаној форми и/или усмено. Начин полагања испита на сваком појединачном предмету дефинисан је наставним планом и програмом предмета.

Укупан успех студента процењује се на основу успеха показаног на предиспитним обавезама и успеха на писаном и/или усменом делу испита, који се организује после окончања наставе из датог предмета. Укупан успех се изражава завршном оценом од 5 (пет) до 10 (десет) која се формира на основу бодова које је студент добио на предиспитним обавезама и завршном испиту. Максималан број бодова које студент може да освоји је 100, а минималан, неопходан за најнижу прелазну оцену оцену је 51.

Менторски рад са студентом наставља се и после завршетка наставе, све до краја докторских студија, односно одбране докторске дисертације.

Положен семинар Одбрана докторског пројекта је услов за пријављивање теме докторске дисертације. Објављивање два рада у часописима са SCI листе, од којих је на најмање једном докторант први аутор, и положен семинар Презентација експерименталних резултата из докторске дисертације услови су за одбрану докторске дисертације.

Табеле за стандард 8:

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

Прилози за стандард 8:

Прилог 8.1. Статут (део који се односи на докторске студије од стране 33).

Прилог 8.2. Правилник самосталне и високошколске установе о оцени докторске дисертације.

Прилог 8.3. Правилник о докторским студијама.

Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно особље које има потребну научну компетентност.

Опис (највише 300 речи):

За реализацију докторског студијског програма Екологија обезбеђен је потребан број наставника са одговарајућим научним квалификацијама. Наставу на овом студијском програму спроводе наставници и сарадници који су бирани на основу стриктних критеријума који вреднују компетентност у области научно-истраживачког рада и способност и успешност у извођењу наставе. Наставници у потпуности задовољавају потребе студијског програма, како у погледу компетенције тако и у смислу оптерећења.

Табеле за стандард 9:

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи (подаци из електронског формулара - програм NAT 2019): наставници и сарадници.

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија са пуним радним временом.

Табела 9.2. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија са neпуним радним временом.

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија - допунски рад.

Табела 9.4 Листа наставника укључених у научноистраживачке пројекте

Табела 9.6. Компетентност наставника.

Табела 9.7. Листа ментора ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија (ментори могу да буду само наставно особље са докторских студија датог студијског програма).

Табела 9.8. Компетентност ментора.

Прилози за стандард 9:

Прилог 9.1-1. 9.1-2. и 9.1-3. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев.

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временом на студијском програму докторских студија.

Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, наставника са непуним радним временом на студијском програму докторских студија.

Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјава, наставника - допунски рад на студијском програму докторских студија.

Прилог 9.5. Правилник о избору наставника.

Прилог 9.6. Одлука стручног органа високошколске установе о ангажовању особља у наставном процесу које нема наставна звања према Закону о високом образовању (лица са научним звањем).

Прилог 9.7. Усвојен од стране стручног органа списак особља ангажованог у наставном процесу које нема наставна звања према Закону о високом образовању (лица са научним звањем)

Прилог 9.8. Одлука Сената о избору (ангажовању) гостујућег професора.

Прилог 9.11. Одлука надлежног органа о именовању ментора.


Напомена:

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: Стандард 6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилог 6.3 – 6.8).

Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма докторских студија и броју студената који се уписују.

Опис (не више од 300 речи):

За извођење наставе на докторском студијском програму Екологија ангажован је неопходан број наставника. Биолошки факултет располаже одговарајућим бројем савремених и добро опремљених лабораторија које се у континуитету додатно опремају, уређеним слушаоницама за праћење предавања, библиотеком снабдевеном књигама, уџбеницима, приручницима и научним часописима, рачунарском лабораторијом, итд. У обезбеђивању материјалних средстава за израду докторске тезе учествоваће научни пројекти који се финансирају од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије односно Фонда за науку Републике Србије, Фонда за иновациону делатност, али и из међународних извора финансирања.

Табеле за стандард 10:

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду.

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад.

Прилози за стандард 10:

Прилог 10.1 - План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада.

Прилог 10.2 - Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама.

Прилог 10.3 - Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима.


Напомена:

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2).

Стандард 11: Контрола квалитета

За студијски програм докторских студија високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Опис (највише 100 речи):

Ради омогућавања континуиране контроле квалитета студијских програма докторских академских студија, Биолошки факултет обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање квалитета студијског програма кроз вредновања програма током судија и оцењивање компетентности доктораната у циљу праћења и унапређења квалитета курикулума, наставе, наставног особља, научно-истраживачког рада докторских студената, и литературе.

Правилник о докторским студијама посебну пажњу посвећује праћењу квалитета докторских дисертација и спречавању плагијаризма

Контрола квалитета студијског програма се обавља периодично кроз самовредновање (сваке три године) и спољашњом провером квалитета (сваких пет година).

У контроли квалитетета студијског програма обезбеђено је активно учешће студената кроз анкете које оцењују квалитета програма и наставника.

Табеле за стандард 11:

Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет,...).

Прилози за стандард 11:

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања високошколске установе.

Прилог 11.2. Извештај о резултатима самовредновања датог студијског програма докторских студија.

Прилог 11.3. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета.

Прилог 114. Правилник о уџбеницима.

Прилог 11.5 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...).

Стандард 12: Јавност у раду

Високошколска установа обезбеђује јавну доступност студијског програма и докторске дисертације као завршног рада докторских студија.

Опис (највише 100 речи):

Студијски програм је јавно доступан на сајту Универзитета у Београду - Биолошког факултета (https://www.bio.bg.ac.rs/studijski-program-biologija-doktorske). Све докторске дисетрације су у електронском облику доступне увиду јавности најмање 30 дана пре одбране на следећој интернет адреси: https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/15. Такође, докторске дисертације одбрањене на Биолошком факултету се депонују у Дигитални репозиторијум Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, али и у Дигитални репозиторијум Биолошког факултета – BIORE (https://biore.bio.bg.ac.rs/cris/explore/theses). Подаци о компетентности и претходним менторствима акредитованих ментора, као и о научним радовима кандидата чије је објављивање било предуслов за одбрану су јавно доступни у оквиру документације за акредитацију струдијских програма (https://www.bio.bg.ac.rs/akreditacija-studijskih-programa).

Прилози за стандард 12:

Прилог 12.1 -Дигитални репозиторијум - сајт установе.

Прилог 12.2 - Подаци о менторима - сајт установе.

Стандард 13: Студије на светском језику

Високошколска установа може организовати студијски програм докторских студија на светском језику за сваку област и свако образовно-научно поље, ако поседује људске и материјалне ресурсе који омогућују да се наставни садржај може остварити у складу са стандардима.

Опис (највише 300 речи):

Студијски програм Екологија акредитује се на српском и енглеском језику. Сви наставници који су ангажовани на реализацији студијског програма поседују одговарајуће компетенције за држање наставе на енглеском језику. Службе Факултета су оспособљене за рад на енглеском језику. Приликом уписа студенти достављају потврду о знању енглеског језика.

Прилози за стандард 13:

Прилог 13.1. Документација на светском језику ( тачка 13.9 из Упутства).

Прилог 13.2. Документација на српском и светском језику (ако се акредитује на оба језика)

Прилог 13.3. Докази да су испуњени услови из Упутства за примену стандарда 13.

Прилог 13.4. Доказ о одговарајућим компетенцијама наставника и сарадника за извођење наставе на том језику.

Прилог 13.5. Доказ о студентским компетенцијама из светског језика на којем се изводи студијски програм.